เมรุ ถือเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมชำระร่างให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับไปจากโลกนี้ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างเมรุ ถือเป็นว่าได้ทั้งเป็นการทำบุญ เป็นการสร้างวหารทาน ที่เป็นถาวรวัตถุให้กับวัดได้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับส่วนรวมอีกด้วย ผู้ที่ได้สร้างก็จะได้อานิสงส์ให้ผู้นั้นอยู่เย็นเป็นสุขกินดีอยู่ดี ต่อดวงชะตา มีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้มีโชคลาภอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วการที่ได้เห็นเมรุยังทำให้คนที่ได้พบเห็นได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต ใช้ทุกวินาทีที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยการสร้างคุณงามความดี และทำให้เห็นได้ว่าชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน และยังมีความเชื่อว่าเป็นการต่อดวงชะตาอีกด้วย

เสริมบุญ ต่อดวงชะตา อานิสงส์จากการสร้างเมรุ 1 - https://tham-boon.com/

อานิสงส์การสร้างเมรุ ต่อดวงชะตา

การที่ใครก็ตามที่ได้สร้างเมรุแม้จะเป็นนการร่วมตามกำลังศรัทธาก็ตาม ถ้าหากเราได้พิจารณาการลาจากโลกนี้ไปด้วย ก็จะถือว่าเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในช่วงก่อนตาย เป็นการเจริญมรณานุสติอีกวิธีหนึ่ง ถือเป็นผู้ระลึกถึงสติได้ เป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ดังนั้นการสร้างเมรุถวายวัดจัดเป็นการถวายทานแด่วัดและเป็นสังฆทาน ซึ่งการถวายสังฆทานนั้นย่อมได้รับผลบุญมากมายไพศาลมีอานิสงส์แรงกล้า ถือเป็นบุญที่สามารถต่อดวงชะตาได้ ควรค่าแก่การอนุโมทนาบุญ ยิ่งนัก

อนึ่ง การทำบุญใหญ่ด้วยการสร้างเมรุ เป็นบุญวิธีพิเศษที่มุ่งการอนุเคราะห์ สงเคราะห์และบูชาคุณ เรียกว่า เป็นการสร้างอนุสรณ์สถานให้ระลึกนึกถึงว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น จึงทำให้ทำให้เป็นคนไม่ประมาท ไม่เป็นคนขาดสติ จิตจะเป็นสมาธิ ได้ผลบุญที่จัดเป็นธรรมทาน
การที่คนส่วนใหญ่อยากจะสร้างเมรุ ย่อมมีจุดมุ่งหมายหลักๆ ก็คือ เพื่อหวังผลบุญกุศล บ้างก็อยากจะต่อดวงชะตาชีวิตเรา บ้างก็อยากที่จะให้ผลบุญหนุนนำให้ชัวิตดีขึ้น บ้างก็หวังว่าจะช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว บ้างก็หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาความสะอาด ฉะนั้น

เสริมบุญ ต่อดวงชะตา อานิสงส์จากการสร้างเมรุ 2 - https://tham-boon.com/

การสร้างเมรุขึ้นไว้ในวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วโดยทั่วไป จึงเป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์แก่บุคคลทั่ว ๆ ไป ดังนั้นผู้ที่ได้ร่วมสร้างอาจจะได้รบกุศลและอานิสงส์ ดังนี้

1.     จะช่วยทำให้หางไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 

2.     จะช่วยทำให้มีมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว

3.     ถือว่าเป็นเคล็ดช่วยต่อดวงชะตา

4.     มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินไม่มีขาดมือ

เสริมบุญ ต่อดวงชะตา อานิสงส์จากการสร้างเมรุ 3 - https://tham-boon.com/

ฉะนั้นแล้วเมื่อเราสร้างเมรุด้วยศรัทธา สร้างเมรุถวายวัดด้วยความเคารพ ขณะนั้นจิตย่อมเป็นกุศลจึงเป็นการต่อดวงชะตาไปในตัว เมื่อจิตเป็นพลังงานแห่งความดีได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมมีอานิสงส์มหาศาล จะเป็นผู้ที่มีบุญคอยปกปักรักษาตลอดไป 

เครดิตภาพ
https://google.com/
www.canva.com

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *