ประวัติ พระสิวลี นั้น ต้องย้อนกลับไปราว 2,500 กว่าปีที่แล้ว ในยุคพุทธกาล กาลสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดม สัมมาสัมพุทธเจ้า มีเจ้าชายในวงศ์โกลิยะบังเกิดขึ้นในครรภ์ของพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งกษัตริย์กรุงโกลิยะ โดยพระธิดาได้รับพระราชทานพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “ขอให้พระนางสุปปวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคา พญาธิ ประสูติพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิด” และด้วยบารมีของโอรสในครรภ์ ทำให้พระนางสุปปวาสา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะมากมาย โดยพระนางทรงครรภ์อยู่ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ก็ทรงมีประสูติกาลเจ้าชายนามว่า สีวลีกุมาร ซึ่งต่อมาได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและเป็น 1 ในพระมหาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่า พระสีวลี อีกด้วย

จากเจ้าชายสีวลีสู่นามพระสีวลีภิกขุ | พระสิวลี

หลังจากสีวลีกุมารมีพระประสูติกาล พระมารดาได้จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา 7 วัน โดยนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธาน ซึ่งตลอด 7 วันนั้น สีวลีกุมารเป็นผู้ถือธมกรกรองน้ำถวายแต่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสงฆ์ด้วย ครั้งเวลาผ่านไปสวลีกุมารเจริญวัยเป็นเจ้าชาย จึงได้ออกผนวชในพระพุทธศาสนา ในสำนักของพระสารีบุตรเถระ และได้บรรลุอรหันต์ในช่วงเวลาปลงเกศาเสร็จแล้วนั่นเอง ต่อมาพระสีวลีได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระสีวลีคือเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศในด้านมีลาภมาก 

พระสีวลี พระผู้เลิศทางด้านการมีลาภมาก

เพราะผลบุญเก่าที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้ว ส่งผลให้ในปัจจุบันชาตินี้ แม้ออกบวชแล้วพระสีวลีก็สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะทั้งปวง ดังนั้นคราใดที่พระพุทธเจ้าทรงนำพระสาวกออกไปเผยแผ่ธรรมะในที่กันดาร หากมีพระสีวลีร่วมเดินทางไปกับคณะของพระองค์แล้ว ตลอดทางล้วนจะพบกับความสมบูรณ์พร้อมในด้านต่างๆ แม้ว่าสถานที่นั้นจะยากไร้เพียงใดก็ตาม หรือหากท่านได้ให้พรแก่ผู้ใด ผู้นั้นก็จะมีการเจริญรุ่งเรือง ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและการค้าขาย ทำให้พระสีวลีมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมากมายจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบรรดาผู้ทำการค้าต่างๆ ที่ต่างเสาะหาพระสีวลีมาบูชา พร้อมสวดคาถาบูชาพระสีวลีอยู่เป็นเนืองนิตย์

พระสีวลี สวดคาถาบูชาพระสีวลีอย่างไรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

พระสีวลีคือผู้เลิศในด้านผู้มีลาภมาก เนื่องจากผลบุญที่ท่านเคยทำทานด้วยความปลื้มปีติมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นอกจากการหมั่นสวดคาถาบูชาพระสีวลีแล้ว สิ่งที่ต้องทำอยู่เป็นประจำ คือ การให้ทาน ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานในพระพุทธศาสนา หรือการทำทานกับเพื่อนร่วมโลกผู้เดือดร้อนต่างๆ อยู่เป็นประจำควบคู่ไปกับการสวดคาถาบูชาพระสีวลี ชีวิตท่านก็จะรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ 

พระสีวลีคือพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีเป็นเลิศด้านการมีลาภมาก ทำให้ท่านเป็นเคารพบูชาในหมู่ผู้ศรัทธา ที่ต้องการโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งส่วนใหญ่นิยมหาท่านมาบูชาพร้อมถวาย ดอกไม้ของหอมต่างๆ เช่น น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้หอม น้ำสะอาดลอยดอกมะลิ พร้อมธูปเทียนบูชาพระสีวลี ก่อนจะท่องคาถาบูชาพระสีวลีอยู่เป็นประจำ ซึ่งก็มีอยู่หลายคาถา ทั้งคาถาเรียกทรัพย์ คาถาวันเกิด นอกจากนี้หากผู้บูชาพระสีวลีหมั่นให้ทาน และรักษาศีลนึกถึงพระพุทธคุณ ของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำ ชีวิตครอบครัว รวมถึงการค้าขายก็ต้องดีขึ้นเป็นลำดับ โดยถึงแม้อาจจะไม่รวยในข้ามคืน แต่สิ่งที่เห็นได้แน่นอนคือความสุขกายสบายใจ ที่เกิดจากการได้คิดดี พูดดี ทำดี นั่นเอง

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

เครดิตภาพ

https://google.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *