บูชา พระสิวลี พระอรหันต์แห่งโชคเงินทองมีใช้ไม่ขาด

พระสิวลี

ประวัติ พระสิวลี นั้น ต้องย้อนกลับไปราว 2,500 กว่าปีที่แล้ว ในยุคพุทธกาล กาลสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดม สัมมาสัมพุทธเจ้า มีเจ้าชายในวงศ์โกลิยะบังเกิดขึ้นในครรภ์ของพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งกษัตริย์กรุงโกลิยะ โดยพระธิดาได้รับพระราชทานพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “ขอให้พระนางสุปปวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคา พญาธิ ประสูติพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิด” และด้วยบารมีของโอรสในครรภ์ ทำให้พระนางสุปปวาสา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะมากมาย โดยพระนางทรงครรภ์อยู่ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ก็ทรงมีประสูติกาลเจ้าชายนามว่า สีวลีกุมาร ซึ่งต่อมาได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและเป็น 1 ในพระมหาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่า พระสีวลี อีกด้วย จากเจ้าชายสีวลีสู่นามพระสีวลีภิกขุ | พระสิวลี หลังจากสีวลีกุมารมีพระประสูติกาล พระมารดาได้จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา 7 วัน โดยนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธาน ซึ่งตลอด 7 วันนั้น สีวลีกุมารเป็นผู้ถือธมกรกรองน้ำถวายแต่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสงฆ์ด้วย ครั้งเวลาผ่านไปสวลีกุมารเจริญวัยเป็นเจ้าชาย จึงได้ออกผนวชในพระพุทธศาสนา ในสำนักของพระสารีบุตรเถระ และได้บรรลุอรหันต์ในช่วงเวลาปลงเกศาเสร็จแล้วนั่นเอง ต่อมาพระสีวลีได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระสีวลีคือเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศในด้านมีลาภมาก  พระสีวลี พระผู้เลิศทางด้านการมีลาภมาก เพราะผลบุญเก่าที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้ว ส่งผลให้ในปัจจุบันชาตินี้ […]